10 ماده غذایی برای حفظ سلامت و جوانی | تغذیه سالم

یکیازراههایتقویتاستخوانهامصرفپنیراست

 

ایندرستاستکهنمیتوانزمانرامتوقفکردامامیتوانبارعایتیکرژیمغذاییمناسبدرسراسرسالوحتیدرتمامطولعمر،قویتر،سالمتروپرانرژیبود

 

دراینجامادهغذاییبرایرسیدنبهایناهدافمعرفیشدهاند
تقویتکنندهمغز؛زغالاختهاینمیوهحاویمقادیرزیادیفلاونوئیداستکهبرایکمکبهتقویتحافظهبلندمدتوکوتاهمدتمیتواندبسیارمفیدباشد

 

جوانماندنپوست؛انگورپوستانگورقرمزحاویرسوراترولاستکهخاصیتضدالتهابیداردمطالعاتمتعددینشاندادهاندکهرسوراترولازپوستدربرابرتشعشعمضرآفتابکهمیتواندمنجربهسرطانپوستشود،محافظتمیکند

 

ازبینبرندهچاقیشکم؛جواستفادهازغلاتسبوسدارمانندجوکهمنبعبزرگیازپروتئینمحسوبمیشود،چربیشکمیراتادرصدنسبتبهکسانیکهاینغلاترامصرفنمیکنند،کاهشمیدهد

 

ازبینبرندهسرطان؛لوبیابرایکمکبهمحاظفتدربرابرسرطانرودهبزرگوسرطانپروستاتمیتوانیدمقادیرزیادیانواعحبوباتخشکشدهمانندلوبیا،نخود،عدسورابهرژیمغذاییخوداضافهکنیداینحبوباتغنیازفولاتهستندکهمنجربهترمیمسلولهایآسیبدیدهمیشوند

 

تقویتاستخوانها؛پنیرپنیربرایتقویتاستخوانهاازطریقرساندنکلسیمبهبدن،یکقهرمانمحسوبمیشودیکونیماونسپنیرحاویمیلیگرمکلسیماستپنیرهایحاویپروبیوتیکهابرایافزایشباکتریهایخوبرودهوسلامتدستگاهگوارشبعلاوهتقویتسیستمایمنیبدنبسیارمفیدهستند

 

پیشگیریازسرطان؛کلمبروکلیبشقابخودراغنیازسبزیجاتیمانندکلمبروکلیکنیدچونمنجربهکاهشالتهابدربدنمیشودوخطرابتلابهسرطانهایریه،معدهوسرطانهایدیگرراکاهشمیدهد

 

مسکندرد؛زنجبیلزنجبیلحاویآنتیاکسیدانهایقویاستکهخاصیتضدالتهابیداردومنجربهکاهشدردهایعضلانیبعدازورزشمیشود

 

افزایشدهندهچربیخوببدن؛ماهیشاملامگافراوانومقادیربسیارکمتریگلیسیریداستکهخطربینظمیضربانقلبوافتفشارخونرانیزکاهشمیدهد

 

ضدکلسترول؛مرکباتمرکباتحاویفیبرفراوان،پتاسیموموادضدکلسترولاستکهبهتنظیمفشارخونکمکمیکندیکپرتقالمتوسط،کالریانرژیوگرمفیبردارد

 

پیشگیریازدیابت؛قهوهوچایتحقیقاتنشانمیدهدکسانیکهروزیتافنجانچاییاقهوهمینوشند،کمتربهدیابتمبتلامیشوند،البتهاگرمبتلابهفشارخونهستید،درمصرفقهوهدقتکنید
منبع

منبع :