پایان نامه :  دیوان عدالت اداری وچگونگی رسیدگی به شکایات

    ۱-۱معرفی واحدهای اجرایی مواد ۱۲و ۱۴ و ۲۶ و۳۴ و۳۵ و۳۶ و۳۷ قانون دیوان عدالت اداری به معرفی واحد اجرای احکام دیوان عدالت اداری پرداخته است که با رجوع به نصوصات قانونی فوق اگر شخصی به دیوان عدالت […]

Read more →

وظایف دیوان عدالت

وظایف اصلی این واحد احقاق حق است، به طوری که اگر کسی از حدود وظایف قانونی در اجرای وظایف اداری و اجرایی خود فراتر رفته و با تصمیم و اقدام مغایر با قانون و موازین نظام اجرایی و اداری، کشور […]

Read more →

پایان نامه حقوق : مسئولیت مامورین دولتی در حقوق اداری

  در این فصل به بررسی مسئولیت مامورین دولتی در حقوق اداری  و اعمال خلاف قانونی که در صورت ارتکاب توسط مامورین  تخلف اداری محسوب شده و ضمانت اجراهای خاص خود را دارد پرداخته خواهد شد. ۳-۱-۱مفهوم خطای اداری و […]

Read more →

پایان نامه : تعدیات مامورین دولت نسبت به امنیت‌ روانی‌ اشخاص

  هتک‌حرمت مسکن و استراق سمع،از جرایم علیه امنیت روانی اشخاص محسوبمی‌شوند کـه ‌ ‌حـسب مورد از سوی مامورین دولتی نسبت به اشخاص رخ می‌دهد.این دسته از جرایمبه لحاظ اهمیت در قـانون‌ اسـاسی‌ مـطرح شده‌ است و قوانین جزایی به […]

Read more →

مقاله حقوقی در مورد مسئولیت  مامورین دولتی در حقوق کیفری

فصل دوم: مسئولیت  مامورین دولتی در حقوق کیفری در این فصل به بررسی جرایم و ضمانت اجرا های کیفری اعمال خلاف قانون مامورین دولتی پرداخته خواهد شد ۲-۱-الف:تعدیات مامورین‌ نسبت‌ به‌ تمامیت جسمانی شخاص برخی از جرایم موجب صدمه و […]

Read more →

دانلود پایان نامه حقوق با موضوع تاریخچه رسیدگی به جرایم خاص کارکنان دولت:

  تاریخچه قانون خواهی و حاکمیت قانون یکی از انگیزه های مهم مردم در انقلاب مشروطه بوده است در این انقلاب که نقطه عطفی در تاریخ ایران محسوب می گردد و اقدام به قانونگذاری شد و یکی از این حوزهای […]

Read more →

مقاله حقوقی درباره مسئولیت کیفری  و مفاهیم آن :

  در این بخش به بررسی مفهوم مسئولیت کیفری ،ارکان و سایر موارد مربوط به آن  پرداخته خواهد شد. ۱-۳-۱-مفهوم اصطلاحی:   در قلمرو حقوق کیفری محتوای این التزام تقلیل آثار و عواقب افعال مجرمانه است یعنی تحمیل مجازاتی که سزای […]

Read more →

دانلود پایان نامه حقوق درباره   مقام عمومی : اختیارات و صلاحیت‌های تخییری

قدرت، و انحراف از آن، باید دقیقا در جایی که اجرا می شوند بررسی شوند. قدرت به‌عنوان مجموعه ای از روابط، مستلزم شناخت  اشخاصی است که این شبکه را تشکیل می دهند و مسائل مشخص را ایجاب می کنند و […]

Read more →