مقالات و پایان نامه ها

منبع تحقیق b (531)

چکیده:1مقدمه:2فصل اول: کلیات تحقیق1-1 )مقدمه42-1 )تاریخچه مطالعاتی53-1) بیان مساله74-1) فرضیه های پژوهش115-1) اهداف پژوهش116-1) اهمیت و ضرورت پژوهش127-1 ) حدود مطالعاتی131-7-1)قلمرو موضوعی132-7-1) قلمرو زمانی133-7-1) قلمرو مکانی138-1)واژگان کلیدی و اصطلاحات14فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق1-2 مقدمه172-2) Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

منبع مقاله b (532)

2 -1-ادبیات پژوهش162-1-1-پیشینه وتعاریف اکوتوریسم 162-2-تعریف گردشگر و اکو توریست232-2-1-طبیعت گردهای تنها:242-2-2-طبیعت گردهای شرکت کننده در تور :242-2-3-گروه های مدرسه ای یا علمی :24 سایت منبع 2-3-گونه های اکوتوریسم252-4- اثرات گردشگری و اکوتوریسم272-4- 1-پیامد های Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

منابع و ماخذ پایان‌نامه b (530)

چکیده:1مقدمه:2فصل اول: کلیات تحقیق1-1 )مقدمه42-1 )تاریخچه مطالعاتی53-1) بیان مساله74-1) فرضیه های پژوهش115-1) اهداف پژوهش116-1) اهمیت و ضرورت پژوهش127-1 ) حدود مطالعاتی131-7-1)قلمرو موضوعی132-7-1) قلمرو زمانی133-7-1) قلمرو مکانی138-1)واژگان کلیدی و اصطلاحات14فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق1-2 مقدمه172-2) Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

منبع تحقیق b (522)

9-3 روش تجزیه وتحلیل ………………………………………………………………. 9010-3 ملاحظات اخلاقی ………………………………………………………………….. 93فصل چهارم:نتایج تحقیق1-4 یافته های پژوهش ………………………………………………………………… 952-4 جداول و نمودارها ………………………………………………………………… 100فصل پنجم: بحث و بررسی یافته ها1-5 بحث وتفسیر نتایج پژوهش ………………………………………………………. 1452-5 نتیجه Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

پایان‌نامه b (523)

9-3 روش تجزیه وتحلیل ………………………………………………………………. 9010-3 ملاحظات اخلاقی ………………………………………………………………….. 93فصل چهارم:نتایج تحقیق1-4 یافته های پژوهش ………………………………………………………………… 952-4 جداول و نمودارها ………………………………………………………………… 100فصل پنجم: بحث و بررسی یافته ها سایت منبع 1-5 بحث وتفسیر نتایج پژوهش Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

پایان‌نامه رایگان b (524)

2-22-9- مقایسه رویکرد سیستمی میلان با سایر رویکردها522-22-10- رویکرد راهبرد نگر532-22-11- معنای نشانه ها54 2-23- ویژگیهای رویکرد راهبردی55 2-24- فنون رویکرد راهبردی56 2-25- ارزیابی در استراتژی درمانی83 2-26- درمان در استراتژی درمان خانوادگی842-26-1-تحقیق در خانواده Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

منبع پایان‌نامه b (525)

روش نمایشی60آموزش برنامه ای61روش یادگیری تاحد تسلط62روش بحث گروهی63روش مشارکتی65روش واحدها67روش حل مساله69فناوری اطلاعات و ارتباطات ونقش معلمان75پیشینه پژوهشتحقیقات داخلی79تحقیقات خارجی85جمع بندی88فصل سوّم : روش شناسی پژوهشمقدمه 19جامعه، نمونه و روش نمونه گیری92ابزار جمع آوری Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

منابع پایان‌نامه ارشد b (526)

1-7-1. فرضیه اصلی…………………………………………………………………………………………………. 81-7-2.فرضیه های فرعی…………………………………………………………………………………………….. 81-8 .تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیر های تحقیق……………………………………………………………. 91-8-1.فرهنگ سازمانی…………………………………………………………………………………………….. 91-8-2.زیر ساختهای سخت افزاری ونرم افزاری ………………………………………………………….91-8-3.دانش ومهارت کارکنان………………………………………………………………………….. 91-8-4.تشریح دقیق گردش کار دستی(مکاتبات اداری)…………………………………………………… 91-8-5.اتوماسیون اداری ……………………………………………………………………………………………101-8-6.مدارس شهرستان Read more…

By 92, ago