پایان نامه : تعدیات مامورین دولت نسبت به امنیت‌ روانی‌ اشخاص

  هتک‌حرمت مسکن و استراق سمع،از جرایم علیه امنیت روانی اشخاص محسوبمی‌شوند کـه ‌ ‌حـسب مورد از سوی مامورین دولتی نسبت به اشخاص رخ می‌دهد.این دسته از جرایمبه لحاظ اهمیت در قـانون‌ اسـاسی‌ مـطرح شده‌ است و قوانین جزایی به […]

Read more →

مقاله حقوقی در مورد مسئولیت  مامورین دولتی در حقوق کیفری

فصل دوم: مسئولیت  مامورین دولتی در حقوق کیفری در این فصل به بررسی جرایم و ضمانت اجرا های کیفری اعمال خلاف قانون مامورین دولتی پرداخته خواهد شد ۲-۱-الف:تعدیات مامورین‌ نسبت‌ به‌ تمامیت جسمانی شخاص برخی از جرایم موجب صدمه و […]

Read more →

دانلود پایان نامه حقوق با موضوع تاریخچه رسیدگی به جرایم خاص کارکنان دولت:

  تاریخچه قانون خواهی و حاکمیت قانون یکی از انگیزه های مهم مردم در انقلاب مشروطه بوده است در این انقلاب که نقطه عطفی در تاریخ ایران محسوب می گردد و اقدام به قانونگذاری شد و یکی از این حوزهای […]

Read more →

مقاله حقوقی درباره مسئولیت کیفری  و مفاهیم آن :

  در این بخش به بررسی مفهوم مسئولیت کیفری ،ارکان و سایر موارد مربوط به آن  پرداخته خواهد شد. ۱-۳-۱-مفهوم اصطلاحی:   در قلمرو حقوق کیفری محتوای این التزام تقلیل آثار و عواقب افعال مجرمانه است یعنی تحمیل مجازاتی که سزای […]

Read more →

دانلود پایان نامه حقوق درباره   مقام عمومی : اختیارات و صلاحیت‌های تخییری

قدرت، و انحراف از آن، باید دقیقا در جایی که اجرا می شوند بررسی شوند. قدرت به‌عنوان مجموعه ای از روابط، مستلزم شناخت  اشخاصی است که این شبکه را تشکیل می دهند و مسائل مشخص را ایجاب می کنند و […]

Read more →

دانلود پایان نامه : معیار های نظارت قضایی بر سوءاستفاده از اختیارات درحقوق انگلستان در تطبیق با رویه حاکم بر دیوان عدالت اداری

نظارت قضایی، به دنبال بررسی شایستگی تصمیمات نیست، بلکه تمرکز آن بر روندی است که منجر به اتخاذ یک تصمیم یا اجرای یک عمل شده است.وقتی مقام اداری فراتر از اختیاراتی که به او داد شده عمل می‌کند، تصمیماتش به […]

Read more →

فروش پایان نامه حقوق : بررسی تطبیقی معیارهای  نظارت قضایی بر سوءاستفاده از اختیارات در حقوق انگلستان با نظام حقوق اداری ایران

منظور از کامن لا، حقوق حاکم بر کشورهای انگلیس و آمریکا وکشورهای دیگر است که نظام حقوقی آن­ها را پذیرفته­اند. رویه قضایی انگلیس برای اولین بار در سال ۱۷۰۶ اعلام داشت که از اختیارات قانونی نمی‌توان صرفاً به منظور اضرار […]

Read more →

منابع پایان نامه حقوق با موضوع معیار های نظارت قضایی در رویه دادگاه های اداری انگلیس

گفتار دوم. معیار های نظارت قضایی در رویه دادگاه های اداری انگلیس در نظام حقوقی انگلستان، وقتی این موضوع مطرح می‌شود، به نوعی مقام قضایی خود را با محدودیت هایی مواجه می بیند؛ چرا که نمی خواهد مرزبندی مقام قضایی […]

Read more →

پایان نامه : معیار های نظارت قضایی بر سوءاستفاده از اختیارات در آراء دیوان عدالت اداری

دیوان عدالت اداری ایران، در کنترل قضایی اعمال اداری، غالبا محدود به اصول کلی و سنتی حقوق اداری است، و کمتر به اصول مدرن حقوق اداری در کنترل اعمال اداری دست یازیده است. سوءاستفاده از اختیارات یک معیار نو پا […]

Read more →