1-7-1. فرضیه اصلی…………………………………………………………………………………………………. 8
1-7-2.فرضیه های فرعی…………………………………………………………………………………………….. 8
1-8 .تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیر های تحقیق……………………………………………………………. 9
1-8-1.فرهنگ سازمانی…………………………………………………………………………………………….. 9
1-8-2.زیر ساختهای سخت افزاری ونرم افزاری ………………………………………………………….9
1-8-3.دانش ومهارت کارکنان………………………………………………………………………….. 9
1-8-4.تشریح دقیق گردش کار دستی(مکاتبات اداری)…………………………………………………… 9
1-8-5.اتوماسیون اداری ……………………………………………………………………………………………10
1-8-6.مدارس شهرستان آستارا………………………………………………………………………………. 11
1-9. قلمرو تحقیق…………………………………………………………………………………………………. 11
1-9-1.قلمرو موضوعی……………………………………………………………………………………………. 11
1-9-2.قلمرو مکانی…………………………………………………………………………………………………….11
1-9-3.قلمرو زمانی……………………………………………………………………………………………………11
1-10. محدودیتهای پیش روی محقق………………………………………………………………………… 11
1-11. ساختارگزارش تحقیق………………………………………………………………………………………….12
فصل دوم: مبانی نظری وادبیات تحقیق
2-1. مقدمه ……………………………………………………………………………………………………..14
2-2. بخش اول : فن آوری اطلاعات ……………………………………………………………………………..14
2-2-1. تاریخچه……………………………………………………………………………………….14
2-2-2. تعاریف فناوری اطلاعات ………………………………………………………………………………15
3-2-3. سیر تکامل فناوری اداری ………………………………………………………………………………..17
3-2-3-1. دوره اول؛ فناوری اداری ……………………………………………………………………………….17
3-2-3-2.دوره دوم ؛ یعنی فناوری رایانه…………………………………………………………………. 17
3-2-3-3.دوره سوم ؛ یعنی فناوری ارتباطات ……………………………………………………………………….17
2 -2-4. نقش فناوری اطلاعات در سازمان …………………………………………………………………………18
2-2-5. بکارگیری اثربخش فناوری اطلاعات …………………………………………………………………19
2-2-6. فناوری اطلاعات و سیستم های اطلاعات………………………………………………………….. 19
2-2-7. اهمیت اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی ……………………………………………………………….20
2-2-8. انواع سیستم های اطلاعاتی ………………………………………………………………………………..21
2-2-9. ساختار سیستم های اطلاعاتی ……………………………………………………………………………21
2-2-9-1. شبکه ارتباطات اطلاعاتی …………………………………………………………………………22
2-2-9-2. زیر ساخت (سخت افزار و نرم افزار شبکه ) 24……………………………………………………
2-2-9-3. سیستم مدیریت پایگاه داده ها(DBMS) ………………………………………………………..25
2-2-9-4. سیستم پردازش عملیات (TPS) ……………………………………………………………….25
2-2-9-5. سیستم های کاری مبتنی بر دانش (KWS) …………………………………………………….25
2-2-9-6. سیستم اطلاعات مدیریت(MIS) …………………………………………………………………25
2-2-9-7.سیستم اطلاعات تصمیم گیری(DSS) ………………………………………………………………26
2-2-9-8. سیستم اطلاعات مدیران اجرایی(EIS) ………………………………………………………………26
2-2-10. اتوماسیون اداری به عنوان یک سیستم فرعی MIS ………………………………………………26
2-2-11. مقایسه انواع سیستم های اطلاعاتی ……………………………………………………………..26
2-3. بخش دوم: سیستم اتوماسیون اداری …………………………………………………………………28
2-3-1. تاریخچه ……………………………………………………………………………………………28
2-3-2. اتوماسیون اداری :یافتن تعریفی مشخص …………………………………………………..29
2-3-3. اتوماسیون اداری (خودکاری اداری) …………………………………………………………….30
2-3-4. گردش مکاتبات اداری……………………………………………………………………. 31
2-3-5. معایب و مشکلات نظام اداری غیر مکانیزه(مکاتبات اداری) …………………………………… 32
2-3-6. دلایل استفاده از سیستم های اتوماسیون اداری …………………………………………….33
2-3-7. دلایل عدم استفاده از سیستم های اتوماسیون اداری ………………………………………………..33
2-3-8. مزایای استفاده از اتوماسیون اداری ……………………………………………………………………33
2-3-8-1. با توجه به وجه مالی و جریان نقدینگی ………………………………………………………………..33
2-3-8-1-1. مزایای مستقیم …………………………………………………………………………………………34
2-3-8-1-2. مزایای غیر مستقیم ……………………………………………………..34
2-3-8-2. در مقایسه با مشکلات گردش کار دستی …………………………………………………34
2-3-9. مشکلات استفاده از اتوماسیون اداری…………………………………………………………. 36
2-3-10. استفاده کنندگان از سیستم اتوماسیون…………………………………………………. 37
2-3-10-1. مدیران……………………………………………………………………………………………….37
2-3-10-2. کارمندان……………………………………………………………………………………. 37
2-3-10-3. مشتریان …………………………………………………………………………………………………….37
2-3-10-4. کارمندان بایگانی و دبیرخانه……………………………………………………………………….. 37
2-3-10-5. بشریت ………………………………………………………………………………….38
2-3-11. ارگونومی در مکانیزاسیون اداری: ……………………………………………………………………….38
2-3-12. چالش های اتوماسیون اداری……………………………………………………………………………………….. 38
2-3-13. تکنولوژی لازم برای مکانیزه کردن امور دفتری…………………………………………………………. 39
2-3-13-1. واژه پردازها…………………………………………………………………………………………………… 40
2-3-13-2. نشر رومیزی ……………………………………………………………………………………………..41
2-3-13-3. کشو های بایگانی الکترونیکی……………………………………………………. 41
2-3-13-4. پست الکترونیکی ………………………………………………………………………………..41
3-3-13-5. پست صوتی ……………………………………………………………………………42
2-3-13-6. فاکس……………………………………………………………………………………………………… 42
2-3-13-7. کنفرانس صوتی ……………………………………………………………………………43
2-3-13-8.کنفرانس ویدئویی……………………………………………. 44
2-3-13-9. کنفرانس های کامپیوتری…………………………………………………………………….. 44
2-3-13-10. سند خوان ها ……………………………………………………………………….44
2-3-13-11. ماشین های کپی هوشمند ………………………………………………………………………………..44
2-3-14. انتخاب “ترکیب اتوماسیون اداری”برای مدیر…………………………………………………………….. 45
2-3-15. اجرای سیستم های اتوماسیون اداری………………………………………………………. 45
2-3-16. شرایط استفاده از سیستم اتوماسیون اداری………………………………………………………….. 46
2 -3-16-1. اطلاعات پایه ………………………………………………………………………………..46
2-3-16-2. عملیات مربوط به نامه های وارده 46…………………………………………………………….
2-3-16-3. عملیات مربوط به نامه های صادر.ه…………………………………………………………………… 46
2-3-16-4. عملیات مربوط به مکاتبات داخلی……………………………………………………………………… 47
2-3-16-5. عملیات مربوط به گردش مکاتبات و کارهای اداری…………………………………………. 47
2-3-16-6. عملیات مربوط به پیگیری و ردیابی مکاتبات و کارهای ارجاع شده ………………………………….47
2-3-16-7. عملیات مربوط به بایگانی………………………………………………………………… 47
2-3-16-8. عملیات مربوط به جستجو وبررسی ………………………………………………………………..47
2-3-16-9. عملیات مربوط به گزارش ها و مشاهدات………………………………………………………. 47
2-3-16-10. امنیت حدود دسترسی………………………………………………………………………………….. 48
2-3-17. تحقق دولت الکترونیک در ایران……………………………………………………………………………….. 48
2-3-17-1. اتوماسیون فعالیتهای اختصاصی ………………………………………………………………48
2-3-17-2. اتوماسیون فعالیتهای عمومی ………………………………………………………………..49
2-3-18. مزایای دولت الکترونیکی ……………………………………………………………………………….49
2-4. بخش سوم: مفاهیم مرتبط با فرهنگ سازمانی ……………………………………………………………..50
2-4-1. ویژگیهای فرهنگ سازمانی ……………………………………………………………………………51
2-4-2. عوامل و اجزاء فرهنگ سازمانی …………………………………………………………………..52
2-5. بخش چهارم : وضعیت سیستم گردش مکاتبات در آموزش وپرورش ……………………………….53
2-5-1. معرفی سیستم اتوماسیون اداری ادارات آموزش وپرورش ومدارس ……………………………………….54
2-6. بخش پنجم: نقد وبررسی تحقیقات انجام شده ……………………………………………………………….58
2-6-1. پیشینه پژوهش در ایران ……………………………………………………………………………..58
2-6-1-1. پایان نامه 1 ………………………………………………………………………………………….58
2-6-1-2. پایان نامه 2 ………………………………………………………………………………………………….59
2-6-1-3. پایان نامه 3 …………………………………………………………………………………………………….59
2-6-1-4. پایان نامه 4……………………………………………………………………………………………. 60
2-6-2-5. پایان نامه 5 ……………………………………………………………………………………………………60
2-6-1-6. پایان نامه 6 61…………………………………………………………………………………………
2-6-1-7. پایان نامه 7……………………………………………………………………………………………..62
2-6-2. پیشینه پژوهش در جهان ……………………………………………………………………………………………….63
2-6-2-1. پژوهش کای ………………………………………………………………………………………..63
2-6-2-2. پژوهش مارلیک وکولیس …………………………………………………………………………………….63
2-6-2-3.پژوهش گالستر ………………………………………………………………………………………..64
2-6-2-4. پژوهش ریچارد ال.دفت …………………………………………………………………………………..64
فصل سوم: روش تحقیق
3-1. مقدمه 67…………………………………………………………………………………………………………..
3-2. روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………..67
3-3. دامنه پژوهش …………………………………………………………………………………………………..68
3-3-1. ابعاد پژوهش ………………………………………………………………………………………………………. 69
3-3-2. متغیرها ……………………………………………………………………………………………..69
3-4. جامعه آماری …………………………………………………………………………………………………..70
3-5. روش نمونه گیری 71……………………………………………………………………………………………
3 -6. بر آورد حجم نمونه ………………………………………………………………………………………..71
3-7. معرفی ابزار های جمع آوری اطلاعات ……………………………………………………………………………….71
3-7-1. مصاحبه ………………………………………………………………………………………………..71
3-7-2. پرسشنامه …………………………………………………………………………………….72
3-7-2-1. معرفی پرسشنامه………………………………………………………………………………………72
3-7-2-2. تحلیل پرسشنامه…………………………………………………………………………………………..73
3-8 . نحوه تطابق سوالات پرسشنامه با فرضیات و متغیر‌ها………………………………………………74
3-9. اعتبار یا روایی تحقیق ………………………………………………………………………………74
3-10. اعتماد یا پایایی تحقیق………………………………………………………………………………………..75
3-11. نحوه بررسی فرضیات پژوهش ……………………………………………………………………………………75
فصل چهارم: تجزیه وتحلیل داده ها
4-1. مقدمه…………………………………………………………………………………………………….78
4-2. بخش اول: ویژگی‌های جمعیت شناختی…………………………………………………………………..78
4-2-1. جنسیت………………………………………………………………………………………………………….79
4-2-2. رده سنی……………………………………………………………………………………………………………..80
4-2-3. پست سازمانی………………………………………………………………………………………………..80
4-2-4.سطح تحصیلات………………………………………………………………………….81
4-2-5. مقطع فعالیت…………………………………………………………………………………………. 82
4-2-6.پشتیبانی مدیریت ارشد:………………………………………………………………………………………83
4-2-7. فرهنگ کار تیمی…………………………………………………………………………………………………..84
4-2-8 . ارائه الگوی موفق وتشویق………………………………………………………………………………………85
4-2-9. بهینه کاری……………………………………………………………………………………………………….86
4-2-10. ایستگاه کاری سریع …………………………………………………………………………………………..87
4-2-11. عدم کندی شبکه……………………………………………………………………………………..88
4-2-12. ایستگاه کاری مناسب……………………………………………………………………………..89
4-2-13. رفع سریع مشکل سیستم……………………………………………………………………………..90
4-2-14. یک به یک بودن سیستم وکاربر………………………………………………………………………91
4-2-15. آشنایی با مهارتهای پایه…………………………………………………………………………………..92
4-2-16. برگزاری دوره های تکمیلی…………………………………………………………………………………93
4-2-17. دوره آموزش اتوماسیون…………………………………………………………………………..94
4-2-18. تحویل سیستم منوط به دانش اولیه کاربر……………………………………………………………………95
4-2-19. روال مد ون برای گردش کار دستی…………………………………………………………………..96
4-2-20.جلوگیری از سردرگمی کاربران با انطباق فرایند گردش کاری و سیستم دستی موجود…………………………………………………………………………………………………………..97
4-2-21. سهولت وسرعت چرخش نامه ها با انطباق فرایندهای گردش کاری……………………………..98
4-2-22. استقبال کارکنان از انطباق فرایندهای گردش کاری اتوماسیون99……………………………………….
4-2-23. اجرای سیستم اتوماسیون اداری در مدارس شهرستان آستارا…………………………………….100
4-3. بخش دوم: بررسی فرضیات…………………………………………………………………………………………….101
4-3-1. فرضیه 1…………………………………………………………………………………………….101
4-3-2. فرضیه 2………………………………………………………………………………………………..102
4-3-3. فرضیه 3…………………………………………………………………………………………..102
4-3-4. فرضیه 4………………………………………………………………………………………………….103
4-3-5. بررسی فرضیه اصلی تحقیق104……………………………………………………………………………..
4-4. بخش سوم : سایر یافته‌های تحقیق………………………………………………………………………………104
4-4-1. اولویت فرضیات……………………………………………………………………………………….104
4 -4-2. بررسی موجودیت عوامل مستقل در جامعه آماری………………………………………………………….105
4-4-2-1. وجود فرهنگ سازمانی مناسب……………………………………………………..106
4-4-2-2. وجود زیر ساختهای نرم و سخت افزاری مناسب……………………………………………………107
4-4-2-3. دستیابی به سطح مطلوب دانش و مهارت کارکنان…………………………………………………108
4-4-2-4. تشریح دقیق گردش کار دستی برای اجرای بهتر سیستم مکانیزه…………………………….109
4-4-3. مقایسه نهایی پاسخ به نحوه اجرای عوامل مستقل در مدارس شهرستان آستارا110………………………
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها
5-1. مقدمه…………………………………………………………………………………………………………113
5-2. بحث و نتیجه‌گیری113……………………………………………………………………………………….
5-3. تحلیل نتایج……………………………………………………………………………………………..115
5-4. پیشنهادها بر اساس یافته های تحقیق………………………………………………………………………….116
5 -5. پیشنهادها بر اساس محدودیتها…………………………………………………………………..116
5-6. پیشنهادهایی برای تحقیقات آینده………………………………………………………………………………..117
5-7. محدودیتهای تحقیق ………………………………………………………………………………………..117
پیوست ها ………………………………………………………………………………………………..118
منابع و مآخذ155………………………………………………………………………………………………………
فهرست منابع فارسی…………………………………………………………………………………………156
فهرست منابع غیرفارسی…………………………………………………………………………………..159
چکید? انگلیسی ………………………………………………………………………………………………………..160
فهرست جداول
عنوان صفحه
3-1 . جدول: ابعاد پژوهش……………………………………………………………….69
3-2 . جدول:متغیرهای تحقیق وارتباط آنها …………………………………………………………………….70
3-3 . جدول:تعداد مدارس دولتی شهرستان آستارا ……………………………………………………………….70
3-4 . جدول:تعداد عوامل اجرایی مدارس شهرستان آستارا……………………………………………………….71
3-5 . جدول:تعداد پرسشنامه های توزیع شده وجمع آوری شده………………………………………….. 73
3-6 . جدول: پاسخ ها و روش درجه بندی آنها در طیف پنج گزینه ای لیکرت…………………………………74
3-7 . جدول :نحوه تطابق سوالات پرسشنامه با فرضیات ومتغیرها……………………………………………74
4-1 . جدول:فراوانی بر حسب جنسیت79……………………………………………………………………..
4-2 . جدول: فراوانی بر حسب رده سنی……………………………………………………………………80
4-3 . جدول: فراوانی بر حسب پست سازمانی81………………………………………………………………..
4-4 . جدول: فراوانی بر حسب سطح تحصیلات………………………………………………………….82
4-5 . جدول: فراوانی بر حسب مقطع فعالیت……………………………………………………………………83
4-6 . جدول: توصیف متغیر پشتیبانی مدیریت ارشد…………………………………………………………….83
4-7 . جدول: توصیف متغیرفرهنگ کار تیمی……………………………………………………………….84
4-8 . جدول: توصیف متغیرارائه الگوی موفق وتشویق……………………………………………………..85
4-9 . جدول: توصیف متغیربهینه کاری……………………………………………………………………..86
4-10 . جدول: توصیف متغیرایستگاه کاری سریع……………………………………………………………….. 87
4-11 . جدول: توصیف متغیرعدم کندی شبکه…………………………………………………………………..88
4-12 . جدول توصیف متغیر ایستگاه کاری مناسب…………………………………………………..89
4-13 . جدول: توصیف متغیررفع سریع مشکل سیستم………………………………………………………….90
4-14 . جدول: توصیف متغیریک به یک بودن سیستم وکاربر………………………………………………………91
4-15 . جدول: توصیف متغیرآشنایی با مهارتهای پایه……………………………………………92
4-16 . جدول: توصیف متغیربرگزاری دوره های تکمیلی………………………………………………93
4- 17 . جدول: توصیف متغیربرگزاری دوره آموزش اتوماسیون اداری………………………………………..94
4-18 . جدول: توصیف متغیرتحویل سیستم منوط به دانش اولیه کاربر………………………………..95
4-19 . جدول: توصیف متغیرروال مدون برای گردش کار دستی……………………………………………..96
4-20 . جدول: توصیف متغیر جلوگیری از سردر گمی کاربران………………………………..97
4-21 . جدول: توصیف متغیرسهولت وسرعت چرخش نامه ها……………………………………………….98
4-22 . جدول: توصیف متغیراستقبال کارکنان………………………………………………………………………99
4-23 . جدول توصیف متغیرتوصیف متغیر اجرای موفق وبهینه سیستم اتوماسیون اداری………………….100
4-24 . جدول اولویت فرضیات بر حسب میزان ضریب همبستگی…………………………………………….104
4-25 . جدول:تطابق سوالات پرسشنامه با تحقق عوامل مستقل پژوهش در جامعه آماری……………………….105
4-26. جدول:وجود فرهنگ سازمانی مناسب در مدارس شهرستان آستارا…………………………………………106
4-27. جدول:وجودزیرساختهای نرم وسخت افزاری مناسب در مدارس شهرستان آستارا……………..107
4-28. جدول:دستیابی به سطح مطلوب دانش ومهارت کارکنان در مدارس شهرستان آستارا…………….108

4-29.جدول:تشریح دقیق گردش کار دستی برای اجرای بهتر سیستم مکانیزه در مدارس آستارا……….109
4-30.جدول: مقایسه نهایی پاسخ به نحوه اجرای متغیرهای مستقل در مدارس شهرستان آستارا………110
4-31 . جدول:میانگین وانحراف معیار نحوه اجرای متغیرهای مستقل در مدارس آستارا……………….110
5-1 . جدول:اولویت تأثیر بر متغیر وابسته ……………………………………………………………….114
5-2 . جدول:میزان تحقق متغیرهای مستقل در جامعه آماری………………………………………………………114
5-3 . جدول:تطابق اولویت وتحقق عوامل مستقل……………………………………………………………….115
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
4-1. نمودار: فراوانی جنسیت………………………………………………………………79
4-2 . نمودار: فراوانی رده سنی…………………………………………………………………………….. 80
4-3 . نمودار: فراوانی پست سازمانی………………………………………………………………………………..81
4-4 . نمودار: فراوانی سطح تحصیلات……………………………………………………………………………….82
4-5 . نمودار: فراوانی مقطع فعالیت……………………………………………………………83
4-6 . نمودار: فراوانی پشتیبانی مدیریت ارشد……………………………………………………………………84
4-7 . نمودار:فراوانی فرهنگ کار تیمی………………………………………………….85
4-8 . نمودار: فراوانی ارائه الگوی موفق وتشویق……………………………………………………………86
4-9 . نمودار: فراوانی بهینه کاری………………………………………………………………………………..87
4-10 . نمودار: فراوانی ایستگاه سریع کاری…………………………………………………………….88
4-11 . نمودار: فراوانی عدم کندی شبکه …………………………………………………………………………………..89
4-12 . نمودار: فراوانی ایستگاه کاری مناسب……………………………………………………………………….90
4-13 . نمودار: فراوانی رفع سریع مشکل سیستم………………………………………………………91
4-14 . نمودار: فراوانی یک به یک بودن سیستم وکاربر……………………………………………………92
4-15 . نمودار: فراوانی آشنایی با مهارتهای پایه………………………………………………………. 93
4-16 . نمودار: فراوانی برگزاری دوره های تکمیلی……………………………………………………………….94
4-17 . نمودار: فراوانی برگزاری دوره آموزش اتوماسیون……………………………………………………….95

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

4- 18 . نمودار: فراوانی تحویل سیستم منوط به دانش اولیه کاربر……………………………………………………96
4-19 . نمودار: فراوانی روال مدون برای گردش کار دستی…………………………………………………97
4-20 . نمودار: فراوانی جلوگیری از سردرگمی کاربران……………………………………….98
4-21 . نمودار: فراوانی سهولت وسرعت چرخش نامه ها99…………………………………………………………
4-22 . نمودار: فراوانی متغیر استقبال کارکنان………………………………………………………….100
4-23 . نمودار: فراوانی اجرای موفق وبهینه اتوماسیون اداری…………………………………………101
4-24 . نمودار: وجود فرهنگ سازمانی مناسب در مدارس شهرستان آستارا…………………………..106
4-25 . نمودار: وجود زیر ساختهای نرم وسخت افزاری مناسب در مدارس شهرستان آستارا ……………… 107
4-26 . نمودار: دستیابی به سطح مطلوب دانش ومهارت کارکنان در مدارس شهرستان آستارا………………………….108
4-27.نمودار: تشریح دقیق کاردستی برای اجرای بهتر سیستم مکانیزه در مدارس شهرستان آستارا…………………………………………….109
4-28.نمودار: مقایسه نموداری پاسخ به نحوه اجرای متغیرهای مستقل در مدارس شهرستان آستارا………………………………………………………….111
فهرست شکل ها
عنوان صفحه
1-1. شکل: دامنه پژوهش………………………………………………………………………………………. 8
2-1. شکل: رابطه بین فن آوری،سیستم های اطلاعاتی واطلاعات20…………………………………………………
2-2. شکل: ساختار سیستم های اطلاعاتی…………………………………………………………………………21
2-3. شکل: شبکه های ستاره ای،حلقوی و نامنظم…………………………………………………………………..23
2-4. شکل: مقایسه انواع سیستم های اطلاعاتی…………………………………………………………… 27
2-5. شکل: انواع کاربردهای اتوماسیون……………………………………………………….. 40
2-6. شکل: واژه پردازی……………………………………………………………………………………………….41
2-7. شکل: پست الکترونیکی.42……………………………………………………………………………………..
2-8. شکل: پست صوتی………………………………………………………………………………………42
2-9. شکل: ارسال فاکسی میل………………………………………………………………………………………….43
2-10. شکل: کنفرانس صوتی…………………………………………………………………………………………43
2-11. شکل: مدلی برای برنامه ریزی سیستم های اداری واجرای آن………………………………………………46
3-1. شکل: دامنه پژوهش…………………………………………………………………………………………………….68

چکیده
این تحقیق اهدافی را دنبال می‌کند که عبارتند از: بررسی نقش زیر ساخت های لازم در پیاده سازی سیستم اتوماسیون اداری(گردش مکانیزه مکاتبات)درمدارس شهرستان آستارا. برای دستیابی به این اهداف چهار فرضیه مطرح کردیم که عبارتند از:
1- فرهنگ سازمانی مناسب در اجراوپیاده سازی سیستم اتوماسیون اداری تاثیر مثبت دارد.
2- زیر ساخت های سخت افزاری ونرم افزاری در اجرا وپیاده سازی سیستم اتوماسیون اداری تاثیر مثبت دارد.
3- دانش و مهارت کارکنان در اجرا وپیاده سازی بهینه سیستم اتوماسیون اداری تاثیر مثبت دارد.
4- میزان تشریح دقیق گردش کار دستی در مدارس جهت اجرا وپیاده سازی سیستم اتوماسیون اداری تاثیر مثبت دارد.
روش گردآوری داده‌ها به صورت میدانی بوده و از پرسشنامه بر مبنای طیف لیکرت و مصاحبه برای جمع آوری داده‌ها استفاده شده است. جامعه آماری شامل عوامل اجرایی مدارس دولتی شهرستان آستارا بوده است و در زمان انجام این تحقیق تعداد کل ایشان درحدود250 نفر می‌باشد.روش نمونه گیری بصورت غیر تصادفی بوده و بر این اساس تعداد 130پرسشنامه توزیع شده و تعداد 116 پاسخنامه سالم و قابل سرشماری، دریافت گردیده است. برای سنجش اعتبار(پایایی) پرسشنامه از روش آلفای‌کرونباخ با استفاده از نرم افزار SPSS استفاده گردید که پایایی مناسبی بدست آمد.
در ارزیابی های بعمل آمده به این نتیجه رسیدیم که تمام ابعاد متغیرهای مستقل تاثیر مثبتی بر اجرا و پیاده سازی سیستم اتوماسیون اداری داشته همچنین در بخش سایر یافته‌های پژوهش، میزان تحقق هر یک از این عوامل مستقل در جامعه آماری مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد علیرغم تاثیر بیشتر تشریح کار دستی در اجرای این سیستم، این مورد به خوبی در مدارس تشریح نشده است ومیزان فرهنگ سازمانی موجود در مدارس برای اجرا وپیاده سازی این سیستم بیشتر بوده است .
کلید واژگان: زیر ساختها، سیستم اتوماسیون اداری، مدارس شهرستان آستارا

فصل اول
کلیات تحقیق
1-1. مقدمه
سازمان ها را در عصر جدیداز بکارگیری سیستم های کامپیوتری وتکنولوژی اطلاعات ورسانه های پیش رفته گریزی نیست وآینده از آن آنانی است که با شناخت دقیق وصحیح ،محاسن و معایب این سیستم ها را موشکافانه مورد امعان نظر قرار داده واز تجربه دیگران درس بگیرند بدون اینکه هزینه های آن تجربه را مجدداً تقبل نمایند (صرافی زاده،1380).
هر مدیری به دنبال بهبود وضعیت فعلی و پیشرفت سازمان تحت مدیریت خویش می باشد، بدیهی است کلیه تصمیمات و تغییرات در تمامی سازمانها و شرکتها اعم از خصوصی، غیر خصوصی و غیر انتفاعی در این راستا صورت می پذیرد. .مدیران دریافته اند اجرای تغییرات به خودی خود کار چندان مشکلی نیست، بلکه دستیابی به اهداف تغییر ، اجرای موفق آن و فراهم آوردن زمینه ها و عوامل موفقیت است که نیازمند بررسی،ارائه استراتژی ، تامین منابع لازم و… می باشد.
در این فصل به تشریح بیشتر موضوع تحقیق و دلایل توجیه کننده لزوم انجام این پژوهش پرداخته شده است. در این چارچوب ابتدا مسئله‌ای که این تحقیق در صدد بررسی آن است بیان می‌شود، سپس گزاره های تحقیق، شامل اهداف و فرضیات بیان می‌گردد. پیشینه و طرح تحقیق نیز به بیان تحقیقات مشابه و روش انجام تحقیق می پردازند، در انتهای فصل اول با تعریف واژگان عملیاتی وقلمرو تحقیق به پایان می رسد.
1-2. بیان مساله
امروزه در عصر سرعت و ارتباطات و با وجود شبکه های جهانی خارجی و داخلی (Internet , Intranet )، پایه و اساس ایجاد موضوعات مختلف بر مبنای سرعت انتقال داده ها از جائی به جای دیگر و امکان دسترسی سریع و آسان به داده ها پایه ریزی میشود . علاوه بر این خود موضوع ارتباطات نیزازاین موضوع مستثنی نبوده و امروزه از اهمیت ویژه ای برخوردار است و چون بخش مهمی از ارتباطات هر سازمانی را ، مکاتبات آن سازمان تشکیل می دهد ، لذا اهمیت این موضوع در مکاتبات هر سازمان نیز خود را نشان می دهد(خامه چی،1386).
تحول چشمگیر فناوری اطلاعات در دو دهه اخیر موجب بروز تحولاتی ژرف در عرصه دیوان سالاری جا افتاده و بسیار نیرومند سنتی گردیده است و انتظارات کارگزاران و ارباب رجوع را از زمان، هزینه و روش انجام کارها دگرگون ساخته است. تأمین رضایت ذینفعان این نظام در سطوح مختلف و کاربران با نیازها و توقعات گوناگون با روش های پیشین ناممکن است. این است که اکنون ما شاهد جنب و جوشی فراگیر برای پاسخ گویی به این انتظارات با به کارگیری فناوری اطلاعات در سطوح مختلف هستیم.(ecep.ir)
در روشهای سنتی و البته معمول فعلی ، مکاتبات سازمانی (چه داخلی و چه خارجی) با استفاده از نامه نگاری های معمول و بواسطه کاغذ انجام می پذیرد ، البته ممکن است در این راستا ، برای ارسال مکاتبات فوری تر از دستگاههائی مانند نمابر نیز استفاده شود ، ولی آنچه مهم است اینکه همواره از این روشها استفاده نمی‌شود .(خامه چی،1386)
با توجه به ایجاد شبکه ها و با توجه به این موضوع که اکثر نرم افزارهای امروزی با شبکه های فوق پشتیبانی می‌شوند ، امروزه برای تسهیل در امر مکاتبات و بالا بردن سرعت انتقال داده ها ، از نرم افزارهای تحت شبکه ای به نام نرم افزارهای اتوماسیون اداری می توان بهره برد(خامه چی،1386)
در میان نظامهای مکانیزه، سیستم‌های اتوماسیون اداری بخش قابل توجهی از سیستم‌های نرم افزاری موجود در بازار هستند که به صورت فراگیر در سازمانهای دولتی و خصوصی، راه اندازی شده یا در شرف استقرار می‌باشند. هر روز به تعداد کاربران این سیستم‌ها اضافه ‌شده و سازمان‌ها به سرعت سیستم‌های سنتی و دستی خود را با سیستم‌های جدید و مکانیزه جایگزین می‌کنند. بستر سخت افزاری و نرم افزاری مناسب، انتظار مکاتبات بدون کاغذ را برای ایجاد سهولت در کار کاربران و نیز سرعت بخشیدن به انجام امور اداری به وجود آورده است(ecep.ir).
با توجه به اینکه یکی از مهمترین ویژگیهای عصر حاضر شتاب فزاینده تحولات علمی، تکنولوژیکی، اجتماعی و…در آن است و از سویی تقریباً در همه جوامع از نهاد آموزش وپرورش انتظار می رود که ضمن استفاده از تجربه پیشینیان، سر منشاء تغییرات ونوآوریهای اجتماعی باشد،زیرا سازمان آموزش وپرورش بنا بر رسالت خود زیربنای اصلی دیدگاههای اجتماعی را پدید می آورد وبنابراین اگر در این راه کوشش وجدیت متعارف را به عمل آورد،توقع وانتظار نوآوری در جامعه سهل تر خواهد بود.این مطلب بدان معنی است که سازمان آموزش وپرورش باید بتواند علاوه بر هماهنگ نمودن خود با تحولات جامعه امروزی سمت وسوی دگرگونیها وتغییرات آینده را پیش بینی نموده وتغییرات را در جهت ایجاد تحولات مطلوب در آینده ،هدایت نماید.در همین راستا یکی از رویکردهایی که می تواند در جهت پاسخگویی به نیاز فوق در نظامهای آموزشی مفید واقع گردد وامروزه در بسیاری از کشورهای توسعه یافته اجرا شده ویا در حال اجرا شدن است،گسترش استفاده از فناوری اطلاعات وارتباطات در نظامهای آموزشی وبه تبع آن استفاده از سیستم اتوماسیون اداری در مدارس است .(توما،1369)
در حال حاضر از تکنولوژی فناوری اطلاعات وارتباطات در سطح مدارس شهرستان آستارا در حد ثبت نام دانش آموزان در سیستم یکپارچه مدارس(سناد) و ثبت نام در سیستم های مشابه (داناب) استفاده می شود.همچنین به تازگی تعدادی از مدارس منتخب شهرستان از سیستم مدارس هوشمند (تابلوهای الکترونیکی،رایانه،ویدئو پروژکتور) برخوردار گشته اند ولی کماکان کلیه مکاتبات مدارس به روش سنتی ودستی صورت می گیرد.با توجه به موارد یاد شده این تحقیق به دنبال شناخت عوامل مؤثر و میزان تأثیر این عوامل در پیاده سازی واجرای موفق سیستم اتوماسیون اداری در مدارس شهرستان آستارا می باشد.دراین تحقیق، زیر ساختهای لازم که به عنوان متغیر مستقل مطرح است با ابعاد فرهنگ سازمانی،دانش ومهارت کارکنان،تشریح دقیق کار دستی و وجود زیر ساختهای سخت افزاری ونرم افزاری مورد ارزیابی قرار می گیرند و پیاده سازی مؤثر اتوماسیون اداری به عنوان متغیر وابسته مد نظر است،همچنین متغیرهای جنس، سن، سطح تحصیلات وپست سازمانی نیز به عنوان متغیر های فرعی (جامعه شناختی)در نظر گرفته شده است.جامعه آماری مورد نظر عبارتند از عوامل اجرایی مدارس شامل: مدیر،معاونین اجرایی،فناوری،آموزشی،پرورشی ، مشاوران ومربیان بهداشت کلیه مدارس دولتی که امکانات اولیه برای پیاده سازی سیستم اتوماسیون اداری را دارا هستند.
1-3. ضرورت و اهمیت تحقیق
از دستاوردهای عصر ارتباطات و فناوری اطلاعات در جهان، اجرای برنامه‌هایی چون دولت الکترونیکی و نیز اتوماسیون اداری است که خود موجب کاهش رفت و آمدهای درون‌شهری و برون‌شهری، ذخیره وقت و صرفه‌جویی در مصرف سوختهای فسیلی و کاغذ و برخی دیگر از منابع رو به کاستی طبیعی دارد. در کشور ما این مفاهیم به تدریج جایی برای خود باز می‌کند و یک شاهد آنکه شهریورماه سال 1386، در زمینه برنامه دولت الکترونیک پس از رسیدن زیرساختهای ارتباطی نظیر کابلهای فیبر نوری و شبکه اینترنت در کشور به سطح قابل قبول، درگاه خدمات الکترونیکی کشور رسما گشایش یافت.هم چنین? ??? وزارتخانه و دستگاه دولتی نیز مکلف شده‌اند هر سال ? ?? خدمت از خدمات خود را از طریق اینترنت ارایه دهند (رضایی،1386،ص1).
در زمینه اتوماسیون اداری نیز که از دیگر مظاهر عصر فراگیری فناوری اطلاعات(IT)?در جهان است، بتدریج کارهایی در کشور صورت می‌گیرد، اما موضوعاتی چون رسمیت نیافتن امضا و پول الکترونیکی و تدوین نشدن مباحث حقوقی فضای مجازی رایانه‌ای و اینترنتی، به اضافه عقب بودن نسبی کشور از فناوری روز ? IT?دنیا، باعث شده که این برنامه با سرعتی بسیار کمتر از انتظار به پیش رود و اتوماسیون اداری یکی از مهمترین مسائل اجرایی مطروحه در هر سازمان باشد.(ساعدی،1386،ص2)
اما علی رغم اینکه اجرای موفق این سیستم در اکثر سازمان ها به ویژه سازمان های بزرگ نکات مثبت بسیاری خواهد داشت ، پیاده سازی این سیستم ها بدون بررسی های اولیه و تامین پیش نیازها وزیرساختهای لازم حتی اگر منجر به هدر رفتن سرمایه و زمان صرف شده نگردد، قطعا موجب تحمیل هزینه های مالی، انسانی بسیار زیادی به سازمان می گردد ، که باید به آن ایجاد جو نامطلوب، بی نظمی در سازمان واثرات سوء دیگر از قبیل کاهش اعتماد کارکنان به قابلیت های مدیریت ارشد وسازمان وهم چنین ایجاد خستگی و کاهش حس بهکاوی کارکنان و… را نیز به عنوان نتیجه منفی اضافه کرد(ساعدی،1386،ص2).
لذا با توجه به توضیخات فوق و با عنایت به اینکه موضوع پیاده سازی این سیستم ها در کشور ما امری تازه و روبه رشد می باشد ، ارایه تحقیقات و راهکارهای سازنده در خصوص تعیین زیرساختهای موثر و نقش آنها در پیاده سازی موفق سیستم های مذکورو سایر موارد مرتبط با آن بسیار مفید بوده و مطمئنا برای سازمان آموزش وپرورش و بسیاری از سازمانهای بزرگ دیگر کاربرد خواهد داشت .ضمن اینکه مطابق بررسی های انجام شده تا کنون هیچگونه تحقیقات سیستماتیکی درخصوص عوامل موثردر پیاده سازی موفق سیستم های اتوماسیون اداری در سطح مدارس صورت نپذیرفته است.هم چنین به دلیل در گیر بودن محقق با مسئله نامه نگاری اداری در مدارس وزمان وفرصتهایی که به خاطر این مسئله از زمان مفید کاری به هدر میرود محقق را بر آن داشت تا در خصوص این موضوع به تحقیق بپردازد وعوامل زیر بنایی به کار گیری اتوماسیون اداری را مورد بررسی قرار داده وزمینه هاو بسترهای لازم شناسایی شده و برای راه اندازی سیستم مورد نظر به مورد اجرا گذاشته شوند.
1-4. اهداف پژوهش
1-4-1. هدف اصلی
هدف اصلی این تحقیق بررسی نقش زیر ساخت های لازم جهت پیاده سازی سیستم اتوماسیون اداری (گردش مکانیزه مکاتبات)در مدارس شهرستان آستارا می باشد.

1-4-2.اهداف فرعی
1. بررسی میزان فرهنگ سازمانی در مدارس شهرستان آستارا
2. بررسی زیر ساختهای سخت افزاری ونرم افزاری لازم جهت اجرای سیستم اتوماسیون اداری در مدارس شهرستان آستارا
3. بررسی میزان اثر دانش ومهارت کارکنان در اجرای سیستم اتوماسیون اداری در مدارس شهرستان آستارا
4. بررسی میزان تشریح دقیق گردش کار دستی در مدارس شهرستان آستارا
1-5. سوالات تحقیق
1-5-1. سوال اصلی
آیا میان زیر ساختهای لازم وپیاده سازی اتوماسیون اداری رابطه مثبتی وجود دارد؟
1-5-2. سوالات فرعی
1. آیا میان فرهنگ سازمانی وپیاده سازی اتوماسیون اداری رابطه مثبتی وجود دارد؟
2.آیا میان زیر ساختهای سخت افزاری ونرم افزاری وپیاده سازی اتوماسیون اداری رابطه مثبتی وجود دارد؟
3.آیامیان دانش ومهارت کارکنان وپیاده سازی اتوماسیون اداری رابطه مثبتی وجود دارد؟
4.آیا میان تشریح دقیق گردش کار دستی وپیاده سازی اتوماسیون اداری رابطه مثبتی وجود دارد؟
1-6. چارچوب نظری تحقیق
چارچوب نظری الگویی است که فرد پژوهشگر بر اساس آن درباره روابط بین عواملی که در ایجاد مساله مهم تشخیص داده شده اند تبیین هایی فراهم می کند. چارچوب نظری روابط بین متغیرها را روشن می کند، نظریه هایی را که مبانی این روابط هستند می پروراند و نیز ماهیت و جهت این روابط را توصیف می کند. همان گونه که بررسی پیشینه مبنای چارچوب نظری را تشکیل می دهد، یک چارچوب نظری خوب نیز در جای خود، مبنای منطقی لازم برای تدوین فرضیه های آزمون پذیر را فراهم می آورد (خاکی،1382).
ریموند مک لوید در کتاب سیستم های اطلاعات مدیریت ( جمشیدیان،عطاآبادی،1378)،به موضوع اتوماسیون اداری پرداخته ومعتقد است اتوماسیون اداری مشتمل بر تمام سیستم های الکترونیک رسمی وغیر رسمی است که به برقراری ارتباط اطلاعات بین اشخاص در داخل وخارج موسسه وبالعکس مربوط می شود. کار اصلی که اتوماسیون اداری را از داده پردازی سیستم اطلاعات مدیریت وسیستم پشتیبانی تصمیم متمایز می سازد ارتیاطات است.اتوماسیون اداری به منظور تسهیل انواع ارتباطات به هر دو صورت شفاهی و کتبی است.اتوماسیون اداری توسط کسانی که در دفاتر کار می کنند به کار گرفته می شود از آن جایی که یک دفتر می تواند شامل هر چیزی از یک طبقه سوئیت مدیریت گرفته تا یک محوطه محصور در یک انبار کالا باشد بنابراین دامنه استفاده کنندگان از اتوماسیون اداری گسترده است و چهار گروه از اتوماسیون استفاده می کنند: مدیران،اشخاص متفکر ،منشی ها وکارمندان دفتری.
صرافی زاده در کتاب فناوری اطلاعات وکاربرد آن در سازمان (1383) مزیتهای اتوماسیون اداری را به دو بخش مزایای مستقیم مانند: افزایش خدمات،صرفه جویی در وقت ونیروی کار ومزایای غیر مستقیم مانند:وابستگی کمتر به سایر ادارات ،نیاز کمتر به تشریفات اداری،افزایش رضایت شغلی ورضایت بیشتر مراجعین تقسیم می نماید.
در میان تکنولوژیهای اطلاعات وارتباطات که زیر بنای انجام اتوماسیون به شمار میآیند،خدمات الکترونیکی(شامل دریافت نامه ها وبخشنامه های سازمانی و وزارتی و پاسخگویی به آن ها) ابزاری الزامی و اجتناب ناپذیر برای کاهش هزینه ها ونیروی انسانی وتوسعه دانش فناوری اطلاعات در مدارس به شمار می رود.در تحقیق حاضر فرهنگ سازمانی،زیرساختهای سخت افزاری ونرم افزاری ،دانش و مهارت کارکنان،تشریح دقیق کار دستی به عنوان متغیرهای مستقل مطرحندواجرا وپیاده سازی بهینه سیستم اتوماسیون اداری به عنوان متغیر وابسته مورد ارزیابی قرار می گیرد.با این تفاسیر ونظریات یاد شده و با توجه به تعداد عوامل موثر در اجرای موفق سیستم اتوماسیون اداری در یک مدرسه ،در این پژوهش تنها به بررسی 4 عامل یاد شده که به نظر تاثیرات بیشتری می توانند داشته باشند، بر اساس مدل مفهومی زیر پرداخته می شود.
مدل مفهومی تحقیق:

شکل( 1-1) دامنه پژوهش (ابعاد متغیر مستقل با زمینه پر رنگ مشخص شده اند)
1-7. فرضیات پژوهش
1-7-1. فرضیه اصلی
زیر ساختهای لازم جهت اجراو پیاده سازی موفق سیستم اتوماسیون اداری در مدارس شهرستان آستارا تأثیر مثبت دارند.
1-7-2. فرضیه های فرعی
1. فرهنگ سازمانی مناسب در اجراو پیاده سازی سیستم اتوماسیون اداری تأثیرمثبت دارد.
2. زیرساختهای سخت افزاری ونرم افزاری در اجرا وپیاده سازی سیستم اتوماسیون اداری تأثیرمثبت دارد.
3. دانش ومهارت کارکنان در اجرا وپیاده سازی بهینه سیستم اتوماسیون اداری تأثیر مثبت دارد.
4. میزان تشریح دقیق گردش کار دستی در مدارس جهت اجرا وپیاده سازی سیستم اتوماسیون اداری تأثیرمثبت دارد.
1-8. تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیر های تحقیق
1-8-1.فرهنگ سازمانی
تعریف مفهومی:کریس آرگریس، فرهنگ سازمانی را نظامی زنده می خواند وآن را در قالب رفتاری که مردم در عمل از خود آشکار می سازند،راهی که بر آن پایه به طور واقعی می اندیشد و احساس می کنند وشیوه ای که به طور واقعی با هم رفتار می کنند تعریف می کند.تقریباً تمامی پژوهشگران از فرهنگ سازمانی به عنوان مجموعه ای از ارزشها، باورها، عقاید،فرضیات وهنجارهای مشترک حاکم بر سازمان یاد می کنند.در واقع فرهنگ سازمانی همان چیزی است که به عنوان یک پدیده درست به اعضای تازه وارد آموزش داده می شود وآن بیانگر بخش نا نوشته ومحسوس سازمان است(زارعی،1386).
تعریف عملیاتی:منظور از فرهنگ سازمانی در این پژوهش میانگین نمرات کسب شده از پاسخ به سوالات شماره 1 الی 5 پرسشنامه می باشد.
1-8-2. زیر ساختهای سخت افزاری ونرم افزاری
تعریف مفهومی: شامل مجموعه سخت افزار ونرم افزارهایی است که تحت شبکه استفاده می شود. سخت افزار مشتمل بر سرور، کاربر ونرم افزار نیز شامل سیستم عاملهای سرور و کاربر است Turban)،2006،ص24(.
تعریف عملیاتی: منظور از زیر ساختهای سخت افزاری در این پژوهش میانگین نمرات کسب شده از پاسخ به سوالات شماره 6 الی 11 پرسشنامه می باشد.
1-8-3. دانش ومهارت کارکنان
تعریف مفهومی: امروزه امکان دستیابی به اینترنت واستفاده از منابع اطلاعاتی در تمام جوامع بشری روندی تصاعدی را طی می نماید وبر کلیه نیروهای شاغل در مدارس نیز لازم وضروری است تا دانش و مهارت خود را برای استفاده از مزایای فن آوری اطلاعات وارتباطات افزایش دهند(حنیفه،1382).
تعریف عملیاتی:منظور از دانش ومهارت کارکنان در این پژوهش میانگین نمرات کسب شده از پاسخ به سوالات 12 الی 16 پرسشنامه می باشد.
1-8-4. تشریح دقیق گردش کار دستی(مکاتبات اداری)
تعریف مفهومی:در هر سازمانی ،واحد دبیر خانه به عنوان تنها دروازه مجاز برای ورود و خروج نامه های اداری شناخته شده است.این واحد وظیفه دارد که نامه های رسیده را شماره گذاری نموده و به بخشهای مربوطه ومدارس ارسال نماید، همچنین باید نامه هایی که برای ارسال مشخص شده اند را شماره کرده وبه خارج اداره یا سازمان ارسال نماید.بعد از دبیر خانه ادارات ، این مدیران مدارس هستند که نامه های مربوط به خود را دریافت می کنند وبا توجه به موضوع ومتن نامه ونیروی تحت فرمانشان نامه را به سایر عوامل اداری وآموزشی ارسال نموده ووضعیت پاسخ به نامه هارا نیز کنترل ورسیدگی می کنند.واقداماتی برای انواع نامه به شرح زیر صورت می گیرد:
– نامه فقط بایگانی می شود.
– نامه باید پاسخ داده شود که گاهی این پاسخ باید در زمان مشخص ارسال شود.
– نامه در انجام امور خاصی تأثیر می گذارد.
– نامه باعث ایجاد نامه های دیگر می گردد.
– نامه باعث ایجاد یک گزارش یا عملیاتی در مدرسه یا سازمان می شود.
در مجموع افراد براساس دانش ومهارت سازمانی خود در مورد نامه مذکور ،واکنش نشان می دهند واین رفتاری است که توسط مدیر مدرسه، مدیر اداره و سازمان مورد پیگیری قرار می گیرد
(www.ettehadie.com اتحادیه سازمانهای بدون کاغذ).
تعریف عملیاتی: منظور از گردش دقیق کار دستی در این پژوهش میانگین نمرات کسب شده از پاسخ به سوالات 17الی 23پرسشنامه می باشد.
1-8-5. اتوماسیون اداری
تعریف مفهومی: اتوماسیون اداری عبارت است از تمام سیستم های الکترونیک رسمی و غیر رسمی که به برقراری ارتباط اطلاعات بین اشخاص در داخل و خارج موسسه و بالعکس کمک می نماید. کلمه اصلی که اتوماسیون اداری را از داده پردازی،سیستم اطلاعات مدیریت وسیستم پشتیبانی ازتصمیم گیری متمایز می سازد ،ارتباطات است،به این معنی که اتوماسیون اداری به منظور تسهیل انواع ارتباطات به هردو صورت شفاهی و کتبی استفاده می گردد.(مک لئود ،8 137،ص472) همچنین پیاده سازی سیستم اتوماسیون اداری به نصب و راه اندازی یک مجموعه کارآمد از نرم افزارهای اتوماسیون اداری در قالب یک نرم افزار جامع که می تواند مشتمل بر نرم افزارهای گوناگون مانند:برنامه های مدیریت ،پایگاه اطلاعاتی و…..باشد اطلاق می گردد (green,2001 ).
تعریف عملیاتی: منظور از پیاده سازی اتوماسیون اداری در این پژوهش میانگین نمرات کسب شده از پاسخ به سوال 24 پرسشنامه می باشد.
1-8-6.مدارس شهرستان آستارا
تعریف مفهومی: به مکانهایی که با استفاده از امکانات آموزشی وپرورشی به دانش آموزان کمک می کنند که بعد از گذراندن دوران ابتدایی،راهنمایی ومتوسطه به اخذ مدرک دیپلم در رشته ای خاص نایل گردند (تکنولوژی آموزشی،1383).
تعریف عملیاتی: شامل کلیه مدارس دولتی شهرستان آستارا است که حداقل امکانات اولیه جهت راه اندازی سیستم اتوماسیون اداری را دارا هستند.
1-9. قلمرو تحقیق
1-9-1.قلمرو موضوعی
این تحقیق از لحاظ موضوعی به طور کلی در قلمرو سیستم های اطلاعات مدیریت وبه طور ضمنی ، نرم افزار های ضروری مانند اتوماسیون اداری قرار داشته که در زمینه اجرای آن به نقش زیر ساختهای لازم برای استفاده موثر اتوماسیون پرداخته می شود.
1-9-2.قلمرو مکانی
قلمرو مکانی این تحقیق شامل کلیه مدارس دولتی شهرستان آستارا است که حداقل امکانات لازم برای راه اندازی سیستم اتوماسیون اداری را دارا باشند.
1-9-3.قلمرو زمانی
زمستان سال 1391و بهار سال 1392 است.
1-10. محدودیتهای پیش روی محقق
1. کمبود تحقیقات مشابه در زمینه تحقیق به علت تازگی موضوع.
2. محدود بودن اطلاعات جدید ومقالات خارجی مرتبط با موضوع تحقیق.
3. وجود پیش فرضهای منفی از اجرای سیستم اتوماسیون در میان عوامل اجرایی مدارس این سوگیری را تقویت می کند که بهتر است به تغییر ساختار موجود نپردازند وحتی انتقادات کلی خود را نیز در خصوص روال معمول بیان ننمایند.
1-11. ساختارگزارش تحقیق
این تحقیق در پنج فصل به شرح زیر تنظیم شده است :
فصل اول : در این فصل پرداختن به تبیین موضوع تحقیق، اهمیت ضرورت، اهدف، سوالات، فرضیه ها و متغیر های تحقیق مد نظر قرار گرفته است .
فصل دوم : در این فصل به ادبیات، مبانی نظری و پیشینه تحقیق پرداخته شده است .
فصل سوم : در این فصل به روش تحقیق، جامعه آماری و حجم نمونه مورد تحقیق، معرفی ابزار های جمع آوری اطلاعات، روایی و پایانی پرسشنامه پرداخته شده است .
فصل چهارم : در این فصل، اطلاعات از طریق پرسشنامه و مطالعه تحقیقات مشابه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است .

  • 1

دیدگاهتان را بنویسید