منطق بازیابی اتیلن گلیکول

    چند دلیل برای بازیابی خنک کننده های مصرف شده وجود دارد. اول اینکه طبق قوانین محیط زیستی اگرچه اتیلن گلیکول به صورت بیولوژیکی قابل تجزیه می باشد اما از آنجا که پساب ضد یخ حاوی فلزات سنگین مانند […]

Read more →

دیدگاه سازمان جهانی گردشگری

  سازمان گردشگری جهانی(WTO) سیستم گردشگری را به دو بخش اصلی تقسیم می کند؛ یکی عوامل تقاضا، شامل بازارهای گردشگری بین المللی، داخلی(ملی و منطقه ای) و ساکنان محلی و دیگر عوامل عرضه، مشتمل برفعالیت ها و جاذبه ها (جاذبه […]

Read more →

ریشه واژه اسطوره

  واژه اسطوره درزبان فارسی برگرفته از زبان عبری «الاوسطوره» و «لاسطیره» که جمع مکسر آن اساطیر است و در عربی به معنای حدیثی است که اصلی ندارد. (بهار، 1375: 343) اسطوره در فرهنگ فارسی معین به:[اسطور= اسطاره، معر. یو. […]

Read more →

عامل ارتکاب جرم (مرتکب رفتار)

مبحث دوم- عامل ارتکاب جرم (مرتکب رفتار) در بینش قانون‌گذار ما مفهوم بزهکار با مفهوم بزه پیوندی نزدیک دارد. بزهکار یا مرتکب در نظام کیفری ما کسی است که رفتاری مقایر با اوامر و نواهی قانون‌گذار مرتکب شود. (اردبیلی، 1385، […]

Read more →

بند اول: قرارداد و متن آن

بی‌شک متن و مفاد قرارداد ابتدایی‌ترین و اصلی‌ترین منبع تفسیر قرارداد می‌باشد می‌توان گفت اراده مشترک و قصد طرفین در پس الفاظ و عبارات مندرج در متن قرارداد نهفته است از آنجا که قرارداد به‌عنوان یک کل تجزیه‌ناپذیر تعبیر می‌شود […]

Read more →