یس

تلفظ exemption به آمریکاییتلفظ exemption به انگلیسی

معنی: معافیت


معانی دیگر: مستثنی بودن، بخشودگی، بخشودگی مالیاتی، مبلغ یا میزان بخشودگی مالیاتی (بابت داشتن فرزند و غیره)، فرزند یا هر کسی که موجب بخشودگی مالیاتی شود