برای پیدا کردن مطلب مورد نظر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید

                                                                                                                                                                        

مقالات و پایان نامه ها

منبع مقاله b (532)

2 -1-ادبیات پژوهش162-1-1-پیشینه وتعاریف اکوتوریسم 162-2-تعریف گردشگر و اکو توریست232-2-1-طبیعت گردهای تنها:242-2-2-طبیعت گردهای شرکت کننده در تور :242-2-3-گروه های مدرسه ای یا علمی :24 سایت منبع 2-3-گونه های اکوتوریسم252-4- اثرات گردشگری و اکوتوریسم272-4- 1-پیامد های Read more…

مقالات و پایان نامه ها

منبع تحقیق b (531)

چکیده:1مقدمه:2فصل اول: کلیات تحقیق1-1 )مقدمه42-1 )تاریخچه مطالعاتی53-1) بیان مساله74-1) فرضیه های پژوهش115-1) اهداف پژوهش116-1) اهمیت و ضرورت پژوهش127-1 ) حدود مطالعاتی131-7-1)قلمرو موضوعی132-7-1) قلمرو زمانی133-7-1) قلمرو مکانی138-1)واژگان کلیدی و اصطلاحات14فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق1-2 مقدمه172-2) Read more…

مقالات و پایان نامه ها

منابع و ماخذ پایان‌نامه b (530)

چکیده:1مقدمه:2فصل اول: کلیات تحقیق1-1 )مقدمه42-1 )تاریخچه مطالعاتی53-1) بیان مساله74-1) فرضیه های پژوهش115-1) اهداف پژوهش116-1) اهمیت و ضرورت پژوهش127-1 ) حدود مطالعاتی131-7-1)قلمرو موضوعی132-7-1) قلمرو زمانی133-7-1) قلمرو مکانی138-1)واژگان کلیدی و اصطلاحات14فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق1-2 مقدمه172-2) Read more…

مقالات و پایان نامه ها

دانلود پایان‌نامه b (527)

1-11-6 روشهای پیش تغلیظ از طریق استخراج مایع- مایع……………………………………………………………………………….551-11-7 پیش تغلیظ به روش استخراج نقطه ابری…………………………………………………………………………………………….551-11-8 ترسیب الکتروشیمیایی………………………………………………………………………………………………………………………551-11-9 روشهای پیش تغلیظ همرسوبی………………………………………………………………………………………………………….551-11-10 روشهای میکرو استخراج………………………………………………………………………………………………………………..561-11-11 روشهای میکرواستخراج برپایه ی فاز جامد……………………………………………………………………………………….561-11-12 عوامل موثر در کارایی Read more…

مقالات و پایان نامه ها

منابع پایان‌نامه ارشد b (526)

1-7-1. فرضیه اصلی…………………………………………………………………………………………………. 81-7-2.فرضیه های فرعی…………………………………………………………………………………………….. 81-8 .تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیر های تحقیق……………………………………………………………. 91-8-1.فرهنگ سازمانی…………………………………………………………………………………………….. 91-8-2.زیر ساختهای سخت افزاری ونرم افزاری ………………………………………………………….91-8-3.دانش ومهارت کارکنان………………………………………………………………………….. 91-8-4.تشریح دقیق گردش کار دستی(مکاتبات اداری)…………………………………………………… 91-8-5.اتوماسیون اداری ……………………………………………………………………………………………101-8-6.مدارس شهرستان Read more…

مقالات و پایان نامه ها

منبع پایان‌نامه b (525)

روش نمایشی60آموزش برنامه ای61روش یادگیری تاحد تسلط62روش بحث گروهی63روش مشارکتی65روش واحدها67روش حل مساله69فناوری اطلاعات و ارتباطات ونقش معلمان75پیشینه پژوهشتحقیقات داخلی79تحقیقات خارجی85جمع بندی88فصل سوّم : روش شناسی پژوهشمقدمه 19جامعه، نمونه و روش نمونه گیری92ابزار جمع آوری Read more…

مقالات و پایان نامه ها

پایان‌نامه رایگان b (524)

2-22-9- مقایسه رویکرد سیستمی میلان با سایر رویکردها522-22-10- رویکرد راهبرد نگر532-22-11- معنای نشانه ها54 2-23- ویژگیهای رویکرد راهبردی55 2-24- فنون رویکرد راهبردی56 2-25- ارزیابی در استراتژی درمانی83 2-26- درمان در استراتژی درمان خانوادگی842-26-1-تحقیق در خانواده Read more…